اولین پلتفرم فروش عمده لوازم پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی
پارمانو

1.5
موجود در انبار

توضیحات محصول

فروش تجهیزات ريفر شده و استوک آزمایشگاهی

• میکروسکوپ موتيک BA210E
• میکروسکوپ زايس KF2
• سانتریفیوژ 16،6 شاخه پارس آزما
• ميکروهماتوکريت آنالوگ هتيچ
• ميکروهماتوکريت آنالوگ بهداد
• ميکروهماتوکريت دیجیتال بهداد
• اسپکتروفتومتر یونيکو 2100
• اسپکتروفتومتر جنوى 6300
• الايزا استریپ سنجش 503
• اتوکلاو 11 لیتری
• انکوباتور ممرت
• بن ماری 6 خانه ممرت
• بن ماری سرولوژى و جوش ایرانی
• آب مقطر گیری فاطر 6004
• هيتر آزمایشگاهی
• شیکر تخت VDRL
• کرنومتر عقربه آزمایشگاهی
• کانتر دیجیتال
• فتومتر ربونيک نيمه اتومات
• رفراکتومتر دستی کلينيکال
• قاب و لامپ UV آزمایشگاه
• شیشه آلات و مواد شیمیایی و محیط های کشت آزمایشگاهی